Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi: Belgesi olmayan tesis hizmet veremeyecek

Turizmi Teşvik Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi.

Kanuna nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri yahut turizm merkezlerinde, özel bölüm iştirakiyle “turizm hizmetleri idare birlikleri” kurulacak.

“Turizm merkezleri”, kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu faydası bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sonları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ait yeni kriterler getirilecek. Buna nazaran ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm bedelleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik kararları, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel dal iş birliği ile sağlanması hedefiyle Bakanlık tarafından, ismine tahsis yapılanların iştirakiyle turizm hizmetleri idare birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Turizm kesiminde, Turizmi Teşvik Kanunu ve öteki mevzuatta yer alan teşvik önlemleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı dokümanı yahut turizm işletmesi evrakı alınması zaruriliği getirilecek.

Dokümanlı yatırımların, Bakanlıkça belirlenen mühletler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zarurî olacak lakin bu mühlet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi evrakı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi evrakı iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yine turizm işletmesi evrakı almaları zarurî hale getirilecek.

Kamu kurum yahut kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm dokümanı alınması zarurî olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi evrakı almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak kontrol sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm işletmesi dokümanı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi evrakı iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal sürecinin bildiri tarihinden itibaren 30 gün içinde turizm işletmesi evrakı almaları mecburiliği getirilecek.

Turizm işletmesi dokümanı alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen müddetler içinde turizm işletmesi evrakı alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili yönetim tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm dalının kalkınmasını ve planlı ve denetimli halde gelişimini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tıp yahut kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve gibisi altyapıya iştirak hissesi istenecek.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına yahut kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ait adap ve asıllar belirlenecek.

Lüks kampçılık turizm tipinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve idare planı ile şartları belirlenen, doğal etraf ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik önlemleri alınan güzel donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması maksadıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, etraf dostu çadır materyali kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi evrakı almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan turizm işletmesi dokümanı alınmasının akabinde öbür bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Kontratlarına karşıt olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira kontratları feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisi mühleti uzatılıyor

Kamu taşınmazlarının turizm maksatlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi müddeti, uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkarılacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi kademesinde yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu kararlarına nazaran tahsis maksadı değiştirilerek, yalnızca turizm gayeli kullanılacağına ait şerhli olarak Hazine ismine tapuya tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, Ulusal Parklar Kanunu yeterince tespit ve ilan edilen yerlerde, ilgili bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan yahut konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi maksadıyla yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması maksadıyla kiralama yahut tahsis yapılamayacak, müsaade verilemeyecek.

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması emeliyle yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Evraklı yatırım ve işletmelerin turizm emelli kullanımının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi yahut kiraya verilmesi durumunda, periyot yahut kiralama öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmesi zarurî olacak. Tahsisli kamu taşınmazında yer alan dokümana husus tesisler için tahsis şartları ayrıyeten uygulanacak.

Evraklı işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak bilgileri belirlenen müddetlerde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Evraklı yatırım ve işletmelerin, Bakanlıkça istenilen bilgi ve evrakları, verilen müddet içerisinde sağlamak konusunda yükümlülüğü bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, misyonuyla ilgili süreçlerin bildirimi için gerçek ve hukuksal bireylere elektronik tebligat adresi alma mecburiliği getirmeye ve bu adresin alınmasına ait yol ve temelleri belirlemeye yetkili kılınacak.

Evraklı işletmeler Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran turizm hissesinin ödenmesine ait belgeyi 15 gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek metot ve temeller çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu evrakların tesis mahallinde yapılacak kontrollerde de ibrazı mecburî olacak.

Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği

Gerçek ve hükmî şahıslar, Kültür ve Turizm Bakanlığından doküman almak şartıyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından faaliyetine ait birinci kez müsaade verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu müsaadesi aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi dokümanı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi evrakı iptal edilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, iptal kararının bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tekrar doküman almaları mecburî olacak.

Gerçek ve hukukî şahıslar tarafından, turizm hedefli sportif faaliyet işletmeciliğine ve ticari faaliyetine temel olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş dokümanları haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan doküman alınması gerekli olacak.

Bakanlıktan evraklı deniz turizmi araçları ile turizm gayeli sportif faaliyet işletmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen maksatlar dışında faaliyette bulunamayacaklar.

İstanbul’da faaliyet gösteren ve ilgili yönetimler tarafından yolcu nakliyatı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçları, Bakanlıkça belirlenecek kuralları taşımaları kaydıyla ve belirlenecek bedel üzerinden doküman düzenlenmek suretiyle turistik seyahat emelli kullanılabilecek.

Bunları da beğenebilirsiniz