2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifinin genel münasebetinde, 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçesi’nin kapsayıcı, sürdürülebilir, istihdam odaklı ve gelir dağılımı adaletini gözeten, büyümenin tesis edilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu istikrarlarının güzelleştirilmesi, maliye siyasetinin sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek devirde de korunması başta olmak üzere belirlenen gayelerin gerçekleştirilmesi maksadını taşıdığı belirtildi.

Bütçe ödeneklerinin, Orta Vadeli Program’da yer alan makroekonomik göstergeler, siyaset ve öncelikler, önlem maksatları, yönetimlerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, yürüttükleri değerli faaliyet, proje ve muhtaçlıklarının dikkate alınarak belirlendiği tabir edilen genel münasebette, bütçe gelir iddialarının ise Orta Vadeli Program’da belirlenen gelir siyaseti gaye ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir siyasetlerinin bütçe gelirlerine tesirleri, ulusal ve milletlerarası piyasalardaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak oluşturulduğu söz edildi.

Maksatlar

Genel münasebette, bütçenin, Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’na uygun olarak şu maksatlar doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi:

“- Salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma bedelli üretimi önceleyen Türkiye iktisadı için; nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, yüklü olarak yurt içi tasarruflar ve direkt yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan istikrarlı, istikrarlı ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis etmek, bu çerçevede makroekonomik istikrarı koruyarak, özel bölüme de istikamet verecek formda iktisatta şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak.

– Beşeri sermayeyi güçlendirmek, kapsayıcı büyüme yaklaşımını besbelli bir biçimde hayata geçirmek ve refahın toplumun tüm kısımlarına yaygınlaştırılmasına yönelik siyasetlerin uygulanmasına devam etmek.

– Para ve maliye siyasetlerinin güçlü eş güdümünü sürdürmek.

– Mali disipline kararlılıkla devam ederek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikleri hayata geçirmek, kamu kısmı borçlanma gereği ve kamu borç stokunun GSYH’ye oranını düşürmek ve maliye siyasetinin sürdürülebilirliğini güçlendirmek.

– Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu süreksiz kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama yaratmamak, verginin tabana yayılması ve istekli ahengin artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmek, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansım artırmak ve kayıt dışı iktisatla çabada kapsamlı bir programı uygulamaya koymak.

– Kamu yatırım, teşvik ve dayanaklarının aktifliğini artırmak.

– 2021 yılı bütçesiyle hayata geçirilen performans temelli program bütçe sistemini paydaşlardan alınan geri dönüşler doğrultusunda geliştirmek, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımım yaygınlaştırmak.

– Kamu kaynak kullanımında; temel siyaset evraklarında belirlenen siyaset, önlem ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek, kamu yönetimlerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını tesirli, ekonomik ve verimli bir halde kullanmasını sağlamak.

– Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli tahsis edilmesini sağlamak.

– Eğitim sisteminde yapılacak esaslı ıslahatlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak ve rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan hünerlere sahip iş gücü yetiştirmek, ülkenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi maksadıyla okullar ortası muvaffakiyet farklarım azaltarak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, temel eğitimi güçlendirmek, tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğretmenlerin mesleksel gelişimlerini güzelleştirecek eğitimleri çeşitlendirerek yaygınlaştırmak.

– Sıhhat harcamalarında aktifliğin sağlanması için arz ve talep istikametli düzenlemeleri hayata geçirmek, birinci basamak sıhhat hizmetlerini güçlendirerek sıhhat sistemi içerisindeki aktifliğini artırmak, sıhhat hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz kullanımı önlemek üzere ilaç, tıbbi aygıt ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmek.

– Besin arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak hedefiyle, tarım topraklarının korunması ve aktif kullanımı çalışmalarına devam etmek.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçe masraflarının, 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirlerinin, 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığının ise 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü açıklamıştı.

2002 bütçesine ait kanun teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Kurulu’na havale edildi.

Bunları da beğenebilirsiniz